maming

服务器/虚拟机准备

1.配置dns,保证机器可以使用公网网络源
2.额外添加几个盘,作为数据盘,此处我加了/dev/vdb /dev/vdc /dev/vdd三块100G的盘

准备源

添加centos源和epel源,本文全部使用阿里云的源

[root@dev179 ~] rm /etc/yum.repos.d/* -rf
[root@dev179 ~] curl http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo > /etc/yum.repos.d/Centos-7.repo 
[root@dev179 ~] curl http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repo > /etc/yum.repos.d/epel.repo

添加ceph源,在/etc/yum.repos.d/目录下创建ceph.repo文件,粘贴以下内容

...